+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Svet zavoda

Svet zavoda opravlja naloge, določene s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, z ustanovitvenim aktom zavoda in splošnimi akti zavoda:

 • imenuje in razrešuje direktorja/ravnatelja organizacijske enote Gimnazije in ekonomske šole;
 • imenuje in razrešuje ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • sprejema poročilo o realizaciji LDN;
 • sprejema poslovno usmeritev za šolo in financiranje nadstandardnih storitev;
 • obravnava poročilo o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu;
 • sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov.

Svet zavoda odloča o posameznih vprašanjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno področje, kolektivno pogodbo, veljavno za šolo, in v skladu s splošnimi akti zavoda.

Poslovnik sveta zavoda.

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, predsednik strateškega sveta,trije predstavniki staršev, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki študentov.

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Štoka Peter
 2. Lara Gorjan Mijativić
 3. David Škabar

Predstavniki delavcev:

 1. Ivančič Sonja
 2. Furlan Doris
 3. Prihavec Nadja
 4. Gorup Pegan Katja
 5. Švara Damjan

Predstavniki staršev:

 1. Brcar Danijela
 2. Ražem Alenka
 3. Uršič Zupan Marica

Predstavniki dijakov:

 1. Zudek Albert
 2. Pleterski Marko

Predstavniki študentov:

Predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju članica sveta zavoda:

KAMEN IN KULINARIKA