INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova 3
6210 Sežana
Tel: +386 5 7311 280
Fax: +386 5 7311 289

Odgovorna uradna oseba
Dušan Štolfa Direktor in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole: Dušan Štolfa
Tel: +386 5 7311 280
dusan.stolfa(na)guest.arnes.si
Druge oblike kataloga: katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi opravlja sledeče dejavnosti:

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje splošno izobraževanje

Srednje strokovno izobraževanje

Poklicno tehnično izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi sestavljata naslednji enoti:

Gimnazija in ekonomska šola

Višja strokovna šola

b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb)

Pristojna oseba
Dušan Štolfa, direktor
Tel: +386 5 7311 280
dusan.stolfa(na)guest.arnes.si

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti

Notranji predpisi

Akt o ustanovitvi

Šolska pravila

Pravilnik o šolski prehrani

Hišni red

Kodeks obnašanja dijakov na ekskurzijah, obiskih gledaliških, kulturnih in športnih prireditev

Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in priznanj

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik za oddajo javnih naročil manjših vrednosti

Pravilnik o evidenci učiteljeve delovne obveznosti

Pravilnik za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih

Državni predpisi

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o računovodstvu
Zakon o gimnazijah
Zakon o maturi
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj
Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Pravilnik o vpisu v srednje šole
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

d) Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Finančni načrt

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik

odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

postopki priznavanja tujega izobraževanja

napredovanje delavcev v plačilne razrede

napredovanje strokovnih delavcev v nazive

imenovanje ravnatelja

sprejem Letnega delovnega načrta

sprejem Poročila o realizacij LDN

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Seznam vpisanih dijakov.

h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov.

KAMEN IN KULINARIKA